Make your own free website on Tripod.com

Aegrimonia

Aegrimonia
21" x 15"
gouache on paper
Order Print

Copyright © 1999 Daniel Martin Diaz